Contact Us

Rajiv Gandhi Govt. Degree College Chaura Maidan, Shimla-4

Contact No

Sr. No.

Name Sh./Smt.

Phone Number

Sr. No

Name Sh./Smt.

Phone Number

Principal

BOTANY

1

Dr. Pawan Kumar Salaria

1

Jyoti Gupta

94180-01615

2

Anupriya Sharma

94181-53234

ENGLISH

ZOOLOGY

1

Upma Sharma 

70189-34638

1

Anju Sharma

94181-10039

2

Suneela Sharma

94180-13297

2

Shalini Chauhan

94182-33530

3

Mrinalini Kashyap

98056-44858

GEOGRAPHY

4

Mitali Dhareula

94183-80487

1

Vibha Sarswati

94184-85288

5

Poonam Kimta Chauhan

89880-44000

2

Nek Ram

94189-15721

COMMERCE

SANSKRIT

1

_________________

_________________

1

_________________

_________________

2

Deepshikha Bhardwaj

94186-73984

MASS COMUNICATION

3

Rajeev Sharma

94599-60349

1

Mukesh Kumar Sharma

94180-36893

4

Rajender Singh

97362-92816

MUSIC ( V&I )

5

Shilpa Chauhan

98055-03344

1

Sangeeta Mohan

94180-63121

MATHEMATICS

2

__________________

__________________

1

Pushap Lata

98828-55794

LIBRARIAN

2

Sumit Gupta

8219420790

1

Anupma Negi

94184-51919

3

Virender Sharma

94189-12571

COMPUTER APPLICATION

ECONOMICS

1

Nishtha

94180-70590

1

Ajay Sood

94184-52223

(TTM)

2

Ram Lal Bhardwaj

94184-13475

1

Hapinder Singh

94598-01890

2

BCA ( Guest Faculty )

HINDI

3

Alka Dixit

9882589266

1

Santosh Kumar Sharma

88946-59407

4

Parul Jhingta

9459091188

2

Jitender Kumar

94181-87957

5

Vijay Kumar

94590-44443

POL. SCIENCE

6

Nidhi Thakur

94595-84769

1

Jai Prakash Sharma

94598-25300

7

Dharmender Kumar

70180-82750

PHILOSOPHY

1

Pankaj Basotia

94181-26623

SOCIOLOGY

1

Prashant Thakur

8679672259

8894835122

HISTORY

1

Satya Chauhan

94180-55504

2

Rajinder Singh Papta

94180-17075

PUB.ADMN.

1

Bhupinder Dogra

94184-52021

PHY. EDUCATION

1

Raj Kumar

70185-67049

PHYSICS

1

Sunita Sharma

94186-79113

2

Mast Ram

94180-54043

3

Yesh Desh Dulta

94592-76571

CHEMISTRY

1

Usha Sen

94185-44543

2

Nisha Sharma

94185-28984

3

Harinder Lal

94181-59844